Younited People, gevestigd aan Flight Forum 40, 5657DB Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Younited People zal zich naar alle redelijkheid inspannen om ervoor te zorgen dat persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld.
Contactgegevens
Adres: Flight Forum 40, 5657 DB Eindhoven
Tel. nr.: +31(0)40 7983091
Website: www.younitedpeople.nl

De contactpersoon op het gebied van privacy bij Younited People is Susanne van de Langenberg. Zij is te bereiken via susanne@younitedpeople.com

Verwerking van persoonsgegevens
Wanneer u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt via een sollicitatie, inschrijving, aanmelding of anderzijds en/of gebruik maakt van onze diensten, gaat u ermee akkoord dat deze zullen worden verwerkt in de database van Younited People. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • LinkedIn profiel
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld via onze website, in correspondentie of telefonisch, zoals bijvoorbeeld CV, arbeidsvoorwaarden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Younited People verwerkt in principe geen bijzondere persoonsgegevens. Uitzondering hierop is de BSN, die wij verzamelen als onderdeel van het btw-identificatienummer van ZZP’ers. Dit btw-identificatienummer hebben wij nodig voor het (eventueel) op te stellen contract tussen de ZZP’er en de opdrachtgever. Omdat de BSN onderdeel is van dit identificatienummer, kunnen wij niet anders dan de BSN ook te registreren. Dit zal echter altijd zijn als onderdeel van het btw-identificatienummer; het BSN zal bij geen van onze kandidaten apart geregistreerd worden. Op dit moment is de staatssecretaris van Financiën aan het onderzoeken of het mogelijk is het BSN nummer niet langer deel uit te laten maken van het btw-identificatienummer voor ZZP’ers. Tot die tijd zullen wij dit nummer blijven registreren zoals voorheen; wanneer hier veranderingen in optreden zullen wij dit direct organisatie breed doorvoeren.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?
Younited People verwerkt alleen persoonsgegevens op basis van de eerste grondslag, ondubbelzinnige toestemming. De wet stelt eisen aan de manier waarop deze toestemming wordt gegeven. Belangrijk is dat betrokkene vrijelijk, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig met de verwerking van zijn persoonsgegevens instemt. Hiervoor gebruiken wij verschillende ‘aankruisvakjes’ op het moment dat iemand zich bij ons inschrijft.

Persoonsgegevens zullen enkel worden verwerkt om:

 • je na je online registratie uit het aanbod van werkaanbiedingen periodiek in kennis te stellen van de vacatures die het meest aansluiten bij je profiel;
 • je te informeren over onze nieuwe producten en diensten, onder andere door je via email informatie toe te zenden die je zou kunnen interesseren, zoals vacatures, job-events en gerelateerde berichten;
 • je cv beschikbaar te stellen aan potentieel geïnteresseerde werkgevers (in overleg met, en na toestemming van jou);
 • je onze nieuwsbrieven per e-mail, RSS of sms toe te zenden;
 • het beheer van onze sites en de diensten die we je kunnen aanbieden beter te laten verlopen.
 • jou informatie in verband met carrière en arbeidsevenementen te sturen.

Jouw persoonsgegevens worden door Younited People op een veilige wijze bewaard. Ze zijn niet toegankelijk voor mensen die niet de vereiste toegangsrechten hebben. Het aantal medewerkers dat over toegang beschikt tot jouw persoonsgegevens wordt bovendien tot een absoluut minimum beperkt.

Geautomatiseerde besluitvorming
Younited People neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (in dit geval een medewerker van Younited People) tussen zit. Wel gebruiken wij geautomatiseerde e-mails voor het sturen van een ontvangstbevestiging met inloggegevens van onze kandidatenportal. Deze e-mails vallen echter niet onder de categorie geautomatiseerde besluitvorming, aangezien ze pas gestuurd worden nadat een kandidaat daar ondubbelzinnig toestemming voor heeft gegeven en er d.m.v. deze e-mail geen daadwerkelijk besluit wordt genomen of een kandidaat wel/ niet wordt opgenomen.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?
Younited People bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Younited People heeft deze bewaartermijn vastgesteld aan de hand van de richtlijn van de Autoriteit Persoonsgegevens en hanteert om die reden een termijn van 12 maanden na de datum van toestemming van de kandidaat. Wanneer een kandidaat niet opgenomen wenst te worden in het systeem, maar wel deel wil uitmaken van een sollicitatieprocedure, zullen de gegevens van deze kandidaat tot maximaal 4 weken na afloop van de betreffende procedure worden bewaard. U heeft te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken; zie daarvoor de kolom gegevens wijzigen verderop in dit statement.

Delen van persoonsgegevens met derden
Younited People verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien u er mee akkoord bent gegaan, op eigen verzoek, indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Mochten deze gegevens gedeeld worden, zal dit alleen zijn met (mogelijke) opdrachtgevers. Younited People kiest ervoor deze gegevens geanonimiseerd aan te leveren, totdat er sprake is van een (mogelijke) match. Pas dan zullen de volledige persoonsgegevens gedeeld worden. Ook kunnen de persoonsgegevens gedeeld worden met bedrijven die ons diensten verlenen zoals (e-mailing bedrijven, accountants, rechtskundig adviseurs etc.), mits deze gegevens nodig zijn om de diensten uit te kunnen voeren. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, hoeven wij geen verwerkersovereenkomst te sluiten, omdat er volgens de wet in de relatie tussen Younited People en opdrachtgever geen ‘verwerker’ is aan te wijzen. Younited People blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen en zal dit nooit doen zonder u hiervan op de hoogte te stellen.

Wat gebeurt er met statistische gegevens?
Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn wordt er, naast de door jouw verstrekte gegevens, ook statistische informatie verzameld. Via deze website worden algemene gegevens over bezoekers en hun ‘gedrag’ binnen deze pagina’s gemeten. Zoals de meest opgevraagde pagina’s en vanuit welke pagina een bezoeker op deze website terechtkomt. Deze gegevens zijn niet gekoppeld aan een naam of adres, het gaat om de cijfermatige gegevens. Het doel van deze algemene meetgegevens is de verbetering van (de navigatie en structuur van) de website.

Gegevens wijzigen
Onder de wetgeving AVG heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Younited People en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken kunt inzien. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@younitedpeople.com. Omdat het hier gaat om erg privacygevoelige gegevens en om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een afspraak te maken om bij ons op kantoor langs te komen met een identiteitsbewijs. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Younited People wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Younited People neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voor de verwerking van de persoonsgegevens gebruiken wij de software van Carerix. Als verwerker neemt ook Carerix passende technische en organisatorische maatregelen teneinde de persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies of onrechtmatige verstrekking of andere onrechtmatige verwerking, waaronder onnodige verzameling en verdere verwerking van Persoonsgegevens. Carerix zal de beveiligingsmaatregelen zodanig aanpassen dat deze gedurende de duur van de overeenkomst een passend beschermingsniveau blijven bieden. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Hyperlinks
Op www.younitedpeople.nl treft je links naar andere websites. Younited People kan echter geen verantwoordelijkheid dragen voor de persoonsgegevens die je bij deze websites achterlaat. Lees voor de wijze waarop deze websites met persoonsgegevens omgaan, het privacy statement van de website waar je naar verwezen wordt. Younited People heeft geen zeggenschap over de websites waarnaar verwezen wordt en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan. Er bestaan daarnaast websites die naar onze website verwijzen. Deze websites worden door andere partijen dan Younited People geëxploiteerd. Younited People wenst daarom geen enkele verantwoordelijkheid te dragen voor persoonsgegevens die bij deze sites achtergelaten worden. Lees voor de wijze waarop de betreffende partnersite met persoonsgegevens omgaat, het privacy statement van de website die naar onze site verwijst.

Copyright
Alle inhoud van onze website, met uitzondering van de content/ artikelen op het weblog, is eigendom van Younited People en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving. De content van de artikelen is eigendom van de schrijver van het artikel.

Younited People behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Heb je nog vragen en/of opmerkingen met betrekking tot ons privacy beleid, dan kun je het beste even contact met ons opnemen.